14.8 C
София
вторник, септември 21, 2021

КЕВР: „Топлофикация София“ е изпълнила законовите и нормативните изисквания при формиране на сметките на потребителите за м. ноември 2020

Препоръчваме Ви

Яне Янев: Антикорупционен фонд ще покаже как законово се води борба с корупцията

Пожелавам на колегите от Антикорупционен фонд да покажат на всички нас, българите, а и на финансиращите каузата им американски партньори, как с нов морал,...

Бош отбелязва стабилно представяне в България за 2020 г.

Бош, водещият световен доставчик на технологии и услуги, приключи финансовата 2020 г.  в България с общ обем на консолидираните продажби в размер на почти...

Измама с безплатни тестове за COVID-19 в Германия

Прокуратурата разследва множество злоупотреби, ощетили държавния бюджет с огромни суми. Частна лаборатория, базирана в Бохум, декларирала в пъти повече направени тестове - изследванията са безплатни...

Стивън Сегал стана член на руска партия, подкрепяща Путин

Холивудската звезда Стивън Сегал стана член на прокремълска партия в Русия. Актьорът получи партиен билет на формацията "Справедлива Русия - Патриоти - За истина"....

Комисията за енергийно и водно регулиране прие доклада от извънредната проверка на „Топлофикация София“ ЕАД във връзка със сигнали на клиенти на дружеството за високи сметки за топлинна енергия за м. ноември 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР. Проверката беше назначена на 17 декември 2020 г. от председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов, в изпълнение на разпореждане на Върховна административна прокуратура, в което бяха цитирани твърдения от медийни изяви и публикации за „нерегламентирано увеличение цените на отдаваната топлоенергия от доставчика“.

Подобни твърдения са сериозни сигнали за неспазване на нормативните изисквания по прилагане на утвърдените от Комисията цени, поради което КЕВР изиска от „Топлофикация София“ ЕАД, разгледа и анализира огромни по обем масиви данни за произведена, отчетена в абонатните станции и фактурирана топлинна енергия за м. ноември 2019 г. и м. ноември 2020 г., включително данни за прилаганата цена, информация за факторите, които участват при формиране на месечните фактури на клиентите, профила на клиентите на дружеството, броя на постъпили жалби за начислена топлинна енергия за м. ноември 2020 и др.

Прегледът и анализът на предоставените документи, данни и информация, са установили:
1. Повишени количества общо произведена, отпусната, разпределена и фактурирана топлинна енергия за м. ноември 2020 г., в сравнение със същия месец на 2019 г. ;
2. Прилагана от дружеството цена на топлинната енергия за м. ноември 2020 г., съгласно утвърдената с Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на КЕВР, в размер на 82,09 лв./MWh без ДДС
3. Установени основни фактори, които определят размера на начислените количества топлинна енергия и респективно по-високите сметки м. ноември 2020 г. както следва:
– по-ниска с 4,3 0С средномесечна температура в сравнение с м. ноември 2019 г. (по данни на НИМХ);
– ръст на отпусната топлинна енергия – 143 024 MWh;
– ръст на енергията за разпределение – 132 291 MWh;
– ръст на общо фактурираната топлинна енергия – 163 609 MWh:
– ръст на фактурираната топлинна енергия за БГВ – 2 318 MWh;
– ръст на фактурираната енергия за отопление – 127 768 MWh;
– ръст на фактурираната топлинна енергия на битови клиенти, с месечни фактури на база реален месечен отчет – 475 MWh;
– ръст на фактурираната топлинна енергия на битови клиенти с месечни фактури на база прогнозно потребление – 129 612 MWh.

4. Над 95% от битовите клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД са избрали месечните им фактури да се изготвят на база прогнозно потребление за съответния имот. Прогнозното количество топлинна енергия за текущия отчетен период на тези клиенти е изчислен след годишния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите им (разпределители и апартаментни водомери) през м. май- м. август 2020 г. Прогнозното количество топлинна енергия за отчетен период 2020-2021 г., включващо енергия за отопление и енергия за битово горещо водоснабдяване са отразени в изравнителните сметки на всеки клиент.

5. Само 4,7 % от битовите клиенти в гр. София са заявили реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение. Начислената им топлинна енергия съответства на отчетената такава в абонатните станции за отчетния период. Проверката установи тенденция за намаляване на броя клиенти с реален месен отчет, който за м. ноември 2019 г. е представлявал 6,4%. Данните показват липса на интерес от страна на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД да заплащат ежемесечно реалната си консумация. Нормативната уредба дава право на избор на клиентите сами да определят начина за формиране на месечните им фактури, като инициативата и отговорността са изцяло на клиентите;

6. Количеството на начисляваната на клиентите топлинна енергия се определя съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, Приложение към Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката, обн. ДВ.бр. 25 от 20 март 2020 г., на основание чл. 125, ал. 3 от ЗЕ;

7. Прогнозно начислената топлинна енергия през отоплителен период е формирано от два компонента – енергия за отопление и енергия за битово горещо водоснабдяване както следва:
– Енергията за отопление е функция на няколко параметъра, включително: брой дни с отопление, корекционен коефициент „Кп“, отразяващ промяната в потреблението и климатичните условия, общото потребление на топлинна енергия за отопление на имота през предшестващия отоплителен период (определено след окончателната изравнителна сметка), количеството топлинна енергия, отдадено от сградна инсталация на имота за предшестващия отоплителен период, количеството топлинна енергия, отдадено от отоплителните тела в общите части на сградата за съответния имот за предшестващия отоплителен период.

– Енергия за битово горещо водоснабдяване, която не отчита климатичните фактори и реално отчетената в абонатната станция топлинна енергия за периода. Съгласно чл. 71, ал. 2 от Наредба за топлоснабдяването, тази енергия се определя от лицето по чл. 139б от ЗЕ (фирмата за дялово разпределение) като 1/12 част от общата енергия за подгряване на вода за съответния имот, разпределена след отчет на уредите за дялово разпределение за последния изравнителен период.

8. От данните и анализа на постъпилите в „Топлофикация София“ ЕАД жалби срещу начислени суми за м. ноември 2020 г., както и от предоставените на КЕВР копия на фактури за м. ноември 2020 г. и съобщения към общите фактури за отчетен период 01.05.2019 г. – 30.04.2020 г., които се изготвят след отчет на уредите за дялово разпределение, извършван от лицата по чл. 139б, ал. 1 от ЗЕ, се налагат следните изводи и заключения:
– От подадените общо 35 бр. жалби, 34 бр. са от битови клиенти, чиито месечни фактури се изготвят въз основа на прогнозно начислени количества топлинна енергия и едно възражение от небитов клиент, с реален месечен отчет;

– Част от жалбоподателите са отнесли възраженията си и към лицата по чл. 139б, ал. 1 от ЗЕ (фирмите за дялово разпределение), като последните са ги определили като неоснователни;

– В 29 бр. от имотите, след отчет на уредите за дялово разпределение, и след приспадане на суми във връзка с понижената със задна дата цена на природния газ, клиентите са дължали доплащане за реално потребената през отчетен период 01.05.2019 г. – 30.04.2020 г. топлинна енергия;

– Общите фактури за изравнителни сметки за отчетен период 2019 г. – 2020 г., въз основа на които се формират прогнозните начисления за настоящия отчетен период, включително за м. ноември 2020 г. на изброените по-горе 34 бр. битови клиенти с прогнозни месечни сметки, в основната си част сочат високо потребление на топлинна енергия, като: 6 бр. надхвърлят 2 000 лв.; 17 бр. са над 1 000 лв.; 4 бр. са в диапазона 740 – 995 лв.; 3 бр. са в диапазона 530 – 676 лв.; За един имот общата фактура за последния отчетен период е 386 лв.; За един имот общата фактура за последния (непълен) отчетен период е 68 лв.

– Клиентите сравняват фактури за прогнозни начисления за м. ноември 2019 г. с прогнозни начисления на топлинна енергия за м. ноември 2020 г. Не се отчитат определените от лицата по чл. 139 б, ал. 1 от ЗЕ прогнозни количества топлинна енергия за настоящия отчетен период, които са изготвени след реален отчет на потреблението през 2019 г. – 2020 г. и които се съдържат във всяка фактура в частта „Изходни данни и пояснения за изготвяне на вашата фактура“;

– За няколко сгради, предмет на жалби, са извършени корекции на изравнителните сметки за последния отчетен период 01.05.2019 г. – 30.04.2020, а в един от случаите корекциите са три.Клиентите трудно се ориентират в такива случаи, и често не отчитат, че всяка корекция променя задълженията на всички потребители в сградата. Поради удължения от министъра на енергетиката срок за възражения до края на м. септември 2020 г., при повече от една корекция, клиентите са затруднени да разберат причината за начислените количества топлинна енергия.

– Не се познават като цяло принципите за дялово разпределение на топлинната енергия, особено при изготвяне на месечни фактури, на база прогнозни данни.

9. Фактурите, изготвени във основа на прогнозни количества топлинна енергия, са прогнозни и зависят от действащата за периода цена на топлинна енергия. В проверените фактури прилаганата цена на топлинната енергия за м. ноември 2020 г. е определената с Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на КЕВР, а именно – 82,09 лв./MWh, без ДДС. Всеки клиент може да сравни цената от фактурата си с одобрената от КЕВР такава, публикувана на страницата на Комисията;

10. Както през м. ноември 2019 г., така и през м. ноември 2020 г., най-голям е броят битови клиенти, които са получили фактури с начислени суми в диапазона от 50 лв. до 100 лв., като за м. ноември 2019 г. същите представляват 75%, а за м. ноември 2020 г. са 64% от общия брой клиенти за периода. Запазва се тенденцията с несъществен дял да са битовите клиенти, които са получили фактури на стойност над 300 лв., като за м. ноември 2019 г. те са 0,3%, а за м. ноември 2020 г. са 1,4%;

11. Установените разлики между измерената в абонатните станции и фактурирана топлинна енергия са вследствие прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост, която е приложение към чл. 61,
ал. 1 на Наредба за топлоснабдяването;

12. След изготвяне на годишната изравнителна сметка, клиентите следва да получат преизчислени сметки за всеки месец от изминалия отчетен период;

13. От предоставените данни се установява, че:
– Общата консумация на толинна енергия от клиенти на дружеството през м. ноември 2020 г. е повишена с 40,74%, в сравнение с м. ноември 2019 г.;
– Средномесечната температура през м. ноември 2019 г. е била +9,6 градуса, а през м. ноември 2020 г. +5,3 градуса или с 4,3 градуса по-ниска;
– Отоплителният период 2020 г. – 2021 г. е започнал на 28.10.2020 г., докато предходният такъв е започнал на 05.11.2019 г.;
– Фактор за повишаване на консумацията на топлинна енергия е повишеният брой клиенти, работещи от вкъщи и дистанционната форма на обучение на учениците;
– Проверката не установи неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, одобрени с Решение № ОУ-1 от 27.06.2016 г. на КЕВР;
– Проверката не установи нарушения при прилагане на определените от Комисията цени за периода.

14. За отоплителния сезон 2019 – 2020 г. дружеството не е предоставило по достъпен начин информация относно дължимите месечни суми за отопление при прогнозна консумация, които зависят пряко от последната изравнителна сметка на съответния клиент и общата месечната консумация на съответната сграда;

15. През проверявания период липсва последователна политика от страна на дружеството за информиране и разясняване на клиентите, на принципите за дялово разпределение на топлинната енергия и прилагането на Наредбата за топлоснабдяването.

В заключение се налага извода, че клиентите, които са подали възражения срещу начислена топлинна енергия и съответно сума за м. ноември 2020 г., са с прогнозни месечни фактури. Част от тези клиенти не са се информирали за принципите на дялово разпределение на топлинната енергия, за начина на формиране на прогнозните им месечни начисления, не са отчели коректно факторите, които пряко или косвено влияят върху месечните им задължения.
Потребителите не отчитат и различните условия, при които са поставени потребителите с реални и прогнозни месечни сметки, както и обстоятелството, че лихва за просрочено плащане се начислява само при реален месечен отчет и след изготвяне на годишната изравнителна сметка.
Клиентите не проявяват интерес и инициатива да заявят реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение, с което би отпаднало в голяма степен и подозрението за спекулативно формирани месечни сметки.

Предвид установеното от проверката повишено потребление на топлинна енергия през м. ноември 2020 г., Комисията даде задължително предписание на „Топлофикация София“ ЕАД да извърши преглед на настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при установена необходимост да се прецизират.
Предписанието е във връзка с подобряване качеството на предоставяната услуга и за оптимизиране на ефективността на топлоснабдяване и има косвено отношение към сметките на клиентите.

Пълният текст на Доклада от извършената извънредна проверка на „Топлофикация София” EАД ще бъде публикуван през следващите дни на интернет страницата на КЕВР в рубриката „Протоколи от заседания“.

Повече по Темата

НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

Последни Новини

Яне Янев: Антикорупционен фонд ще покаже как законово се води борба с корупцията

Пожелавам на колегите от Антикорупционен фонд да покажат на всички нас, българите, а и на финансиращите каузата им американски партньори, как с нов морал,...

Бош отбелязва стабилно представяне в България за 2020 г.

Бош, водещият световен доставчик на технологии и услуги, приключи финансовата 2020 г.  в България с общ обем на консолидираните продажби в размер на почти...

Измама с безплатни тестове за COVID-19 в Германия

Прокуратурата разследва множество злоупотреби, ощетили държавния бюджет с огромни суми. Частна лаборатория, базирана в Бохум, декларирала в пъти повече направени тестове - изследванията са безплатни...

Стивън Сегал стана член на руска партия, подкрепяща Путин

Холивудската звезда Стивън Сегал стана член на прокремълска партия в Русия. Актьорът получи партиен билет на формацията "Справедлива Русия - Патриоти - За истина"....

След акция белодробната болница в Благоевград е в нокдаун

След акцията в четвъртък болницата е в нокдаун, каза д-р Петър Георгиев - управител на Специализирана болница за белодробни болести-Благоевград, по повод влизането на...