последни новини Ново
>

НСИ: През 2019 г. заетите лица в нефинансовите предприятия са 2 211 342, a произведената продукция е на стойност 194 504 млн. лв.

НСИ: Месечната инфлация е 0.0%
В Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 418 616 нефинансови предприятия. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). По предварителни данни през 2019 г. заетите лица в нефинансовите предприятия са 2 211 342, произведената продукция по текущи цени е на стойност 194 504 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 19 259 млн. лева. Селско, горско и рибно стопанство Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ са представили 19 184 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 4.6% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В тях е произведена продукция за 7 349 млн. лв. по текущи цени от 86 087 заети лица. Отчетен е положителен финансов резултат от 975 млн. лв., като 76.1% от предприятията са приключили годината с печалба, 16.9% - със загуба, и 7.0% - с нулев финансов резултат. Промишленост За дейността си през 2019 г. годишен отчет в НСИ са представили 34 551 промишлени предприятия, или 8.2% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ - 91.3%. Произведената продукция в промишлените сектори през 2019 г. по текущи цени е на стойност 80 496 млн. лв., която формира 41.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В промишлеността през 2019 г. заетите са 612 127, или 27.7% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. Промишлените предприятия са приключили 2019 г. с положителен финансов резултат от 4 973 млн. лв., като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 76.2% от този резултат. Строителство Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 21 515 строителни предприятия, или 5.1% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи специализирани строителни дейности - 51.9%. През 2019 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 17 232 млн. лв. по текущи цени, или 8.8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Заетите през 2019 г. в строителните предприятия са 149 544, които формират 6.8% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. Строителният сектор завършва 2019 г. с положителен финансов резултат от 1 299 млн. лв. по текущи цени. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети В НСИ годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 143 024 търговски предприятия, или 34.2% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. Най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно - 69.3% от всички търговски предприятия. В търговския сектор през 2019 г. е произведена продукция на стойност 27 939 млн. лв. по текущи цени, което представлява 14.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Заетите в търговията през 2019 г. са 497 905, или 22.5% от общия брой заети в нефинансовите предприятия. През 2019 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 4 726 млн. лв. по текущи цени, като търговията на едро формира 67.4% от този резултат. Услуги Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 200 342 предприятия от сектора на услугите, или 47.9% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. По текущи цени в сектора на услугите през 2019 г. е произведена продукция на стойност 61 488 млн. лв., която формира 31.6% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. През 2019 г. в този сектор са заети 865 679 лица, или 39.1% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. Секторът на услугите приключва 2019 г. с положителен финансов резултат от 7 286 млн. лв., като 33.6% от него са реализирани в „Професионални дейности и научни изследвания“.